Algemene voorwaarden

Artikel 1: Begripsbepaling

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Outside Adventure: Outside Travel BVBA gevestigd in de Gasthuistraat 28, 8970 Poperinge, in deze handelend onder de naam Outside Adventure.

 • Huurder: de natuurlijke of rechtspersoon die een huurovereenkomst aangaat met Outside Adventure.
 • Huurovereenkomst: de overeenkomst tussen Outside Adventure en de Huurder op grond waarvan Outside Adventure E-steps aan de Huurder verhuurt.
 • E-steps: de door Outside Adventure te huur aangeboden elektrische steps.
 • Verhuurlocatie: de plaats waar de E-steps worden uitgeleverd en teruggebracht: het Outside Adventure Park, Westouterseweg 3, 8970 Poperinge.

Artikel 2: Toepasselijkheid

De Algemene voorwaarden gelden voor iedere huurovereenkomst tussen Outside Adventure en de huurder, voor zover hiervan niet uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.

Artikel 3: Totstandkoming van de huurovereenkomst

Een huurovereenkomst komt tot stand nadat de huurder de reservatie van de E-steps heeft betaald. De huurder is ten opzichte van Outside Adventure volledig aansprakelijk voor de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van de huurovereenkomst, ook wat E-steps betreft die door derden worden gebruikt.

Artikel 4: Aanvang en einde van de Huurovereenkomst

 • De huurovereenkomst vangt aan op het moment dat de huurder de boeking online heeft voltooid en de betaling heeft volbracht.
 • De huurder is gehouden de E-steps, die te allen tijde eigendom blijven van Outside Adventure, uiterlijk op het bij de huurovereenkomst bepaalde tijdstip in te leveren bij de verhuurlocatie.
 • Verlenging van de duur van de huurovereenkomst kan slechts plaatsvinden na schriftelijke toestemming van de verhuurlocatie.
 • Tussentijdse inlevering van de E-steps op de verhuurlocatie doet de huurovereenkomst eindigen zonder recht van de huurder op vermindering of terugbetaling van de huursom.

Artikel 5: Verplichtingen van Outside Adventure

 • Outside Adventure zorgt dat de E-steps zich in een goede en veilige staat bevinden, en voldoen aan de wettelijke eisen.

Artikel 6: Gebruik

 • De huurder onderwerpt de E-steps bij het in ontvangst nemen aan een eenvoudige controle en meldt eventuele gebreken aan de verhuurlocatie. Indien voor bedoelde melding achterwege blijft, wordt de huurder geacht de E-steps in goede staat te hebben ontvangen.
 • De huurder neemt alle geldende verkeersregels in acht, gebruikt de E-steps en toebehoren in overeenstemming met hun normale bestemming en draagt zorg voor de E-steps zoals een goed huurder betaamt.
 • Het rijden met de E-steps onder invloed van alcohol of drugs is verboden. Bij ernstige overtredingen hierop heeft Outside Adventure het recht om de huurovereenkomst te beëindigen, zonder recht van de huurder op vermindering of terugbetaling van de huursom.
 • Bij het rijden met de E-steps is het gebruik van een helm verplicht.
 • Outside Adventure voorziet op de verhuurlocatie alle nodige middelen zodat de huurder de E-steps schoon kan retourneren. De huurder retourneert de E-steps in dezelfde staat als ze zijn ontvangen.
 • De huurder mag geen andere personen dan de bestuurder vervoeren op de E-steps.
 • De huurder treft alle mogelijke voorzorgsmaatregelen tegen beschadiging, verlies en/of diefstal van de E-steps. Bij een pauze onderweg blijft de huurder de rugzak met batterij steeds bij zich houden om een diefstal te vermijden.
 • De huurder brengt geen veranderingen aan de E-steps aan.

Artikel 7: Huursom, betaling en kosten

 • De huurovereenkomst is pas definitief van zodra de huurder de verschuldigde huursom heeft voldaan.
 • Indien de huurder de overeengekomen huurperiode met meer dan zestig minuten heeft overschreden, dan wort de huurprijs met € 15,00 per uur vermeerderd. De huurder is gehouden het verschuldigde totaalbedrag bij het retourneren van de E-steps te voldoen aan de verhuurlocatie.
 • Het bepaalde in het vorige lid van dit artikel vindt geen toepassing indien de huurder vóór afloop van de huurovereenkomst aan Outside Adventure heeft gemeld, dat hij ten gevolge van een overmacht situatie niet in staat is de E-steps tijdig in te leveren en Outside Adventure heeft ingestemd met inlevering op een later tijdstip.
 • Als de huurder de E-steps niet op de vooraf overeengekomen einddatum heeft ingeleverd, is de huurder gehouden binnen drie dagen een bedrag van € 3500,00 per E-step aan Outside Adventure te voldoen.

Artikel 8: Aansprakelijkheid voor schade, verlies en/of diefstal

 • Outside Adventure is niet aansprakelijk voor enige schade, direct of indirect en van welke aard dan ook, aan de huurder of derden, ongeacht de wijze waarop deze is ontstaan en door de personen door wie zij is veroorzaakt, behoudens voor zover de schade het directe gevolg is van een fabricagefout of toerekenbare nalatigheid van Outside Adventure, in welk geval Outside Adventure slechts is gehouden om de schade te vergoeden tot ten hoogste het bedrag van de door haar verzekering gedane uitkering.
 • De huurder moet schade aan, verlies of diefstal van de E-steps of de accu, zo snel als redelijkerwijs mogelijk is, melden bij Outside Adventure via het op de huurovereenkomst vermelde e-mailadres en/of telefoonnummer.
 • De huurder is jegens Outside Adventure aansprakelijk voor:
  • Alle schade die gedurende de huurperiode door wie en op welke wijze dan ook wordt veroorzaakt aan de E-steps.
  • Schade ten gevolge van verlies en/of diefstal van de E-steps en accu.
 • De huurder is in voorkomende gevallen gehouden de schade van Outside Adventure, waaronder de daadwerkelijke kosten van eventuele reparaties aan en/of vervanging van de E-steps en toebehoren evenals huurderving, volledig aan Outside Adventure te vergoeden. De huurder blijft ten alle tijde aansprakelijk voor het eigen risico ter hoogte van € 2500,00 per E-step.
 • Eventuele schadevergoeding dient de huurder te voldoen op de verhuurlocatie bij inlevering van de E-steps. Outside Adventure behoudt zich het recht voor een naheffing te doen wanneer de schadevergoeding niet toereikend blijkt.
 • Het is de huurder niet toegestaan reparaties aan de E-steps te (laten) verrichten, tenzij Outside Adventure hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.
 • Het is de huurder toegestaan om, voor eigen rekening en risico, lekke banden te (laten) repareren/vervangen, zonder dat daarvoor toestemming van Outside Adventure nodig is. Outside Adventure is niet gehouden tot vergoeding van deze kosten.

Artikel 9: Annulaties

 • De huurder kan ten allen tijde de huurovereenkomst geheel of gedeeltelijk verbreken. Deze annulaties moeten per mail doorgegeven worden aan Outside Adventure. De annulatiekosten bedragen afhankelijk van de datum van afzegging:
  • 50% van de totale som vanaf de reservatie tot de vijftiende dag voor aanvang van de activiteit.
  • 100% vanaf de vijftiende dag voor aanvang de activiteit.
 • Indien de overheid buitensportactiviteiten verbiedt (bvb. omwille van COVID-19), dan wordt de huurovereenkomst kosteloos geannuleerd.
 • Bij overmacht (brand, grote materiële schade, verbod om recreatieve activiteiten te organiseren, …) kan Outside Adventure zelf een huurovereenkomst annuleren zonder schadevergoeding. De gemaakte betalingen door de huurder worden uiteraard wel teruggestort.

Artikel 10: Verzekeringen

 • Outsider Adventure is verzekerd als natuursportorganisatie tegenover haar klanten en derden voor burgerlijke aansprakelijkheid. Uiteraard is iedere deelnemer burgerlijk aansprakelijk voor zijn eigen daden waaronder schade aan derden. Een familiale verzekering is hiervoor sterk aanbevolen.
 • Elke huurder is zelf aansprakelijk voor lichamelijke ongevallen.

Artikel 11: Publiciteit

 • Outside Adventure heeft het recht om gebruik te maken van alle gemaakte foto’s en video’s tijdens de uitgevoerde activiteiten, buiten schriftelijk en uitdrukkelijk verbod van de klant.

Artikel 12: Geschillen

 • Voor alle geschillen is alleen de rechtbank van maatschappelijke zetel bevoegd en is enkel de Belgische wetgeving van toepassing.